analyse

Het plangebied ligt in een oud hoevelandschap met essen en kampen. Het complex bevindt zich in de zone van ‘bouwland en bebouwing’. Daar waar vroeger door de eerste bewoners de bodem vruchtbaar gemaakt werd door heideplaggen met potstal te vermengen en op de akkers te brengen. De nattere landen dichter bij de Azelooer beek werden als grasland gebruikt. Kenmerkend zijn de bolle akkers met houtwallen en clumbs van bomen.

Het voormalig jongensinternaat is in de jaren 50 gebouwd en werd decennia later, nadat er in de jaren 90 een asielzoekers centrum werd gevestigd, vergroot met een aantal bijgebouwen.

PVE

Het programma vraagt om een flexibele invulling; asielzoekerscentrum op korte termijn en zorghotel voor de langere termijn. Doelstelling is sociale en ecologische duurzaamheid te creëren; een zinvolle dagbesteding voor de bewoners in combinatie met interactie met de omgeving. Door het toepassen van de principes van permaculture ontstaat een gesloten kringloop wat een duurzame exploitatie tot gevolg heeft.

context

Uiteindelijk zal de overgang van kavelgrootte geleidelijk overgaan naar de schaal die na de introductie van kunstmest en ruilverkaveling gangbaar werd. Een intensieve vorm van landbouw die door de meeste naburige landbouwbedrijven nog steeds wordt toegepast.

concept

Centraal ligt het hoofdgebouw met in de directe omgeving de kleinere kavels voor kruiden- bloemen en groenten. Ook de kassen liggen op korte afstand van de keuken en restaurants. Verderweg liggen de kavels voor overige gewassen die qua opbrengst en efficiency een groter oppervlak nodig hebben.

HVHL 2014

in zicht architectuur, interieur en landschapsontwerp kitchen garden hotel tekening
in zicht architectuur, interieur en landschapsontwerp kitchen garden hotel collage