inleiding en uitgangspunten

Onlangs is een monumentale pand en voormalige pastorie in de buurt van Tilburg aangekocht voor herontwikkeling. Doel is om het bestaande, in verval geraakte gebouw te restaureren en aanvullend woningbouw te realiseren waarbij aan specifieke doelgroepen wordt gedacht zoals senioren en personen met een zorgvraag.

Dit ontwerp ligt ten grondslag aan het principeverzoek.

Belangrijk uitgangspunt zal zijn dat van de eigenheid van de locatie uitgegaan zal worden. Dit betreft de historie van de plek maar ook de karakteristieken van de omgeving. Het is vooral de bedoeling bovengenoemde context in te zetten om tot een concept voor het ontwerp te komen. De aanvullende woningbouw zal met een eigentijdse stijl een nieuwe betekenis aan de locatie geven met respect voor de bestaande bebouwing, cultuurhistorie en landschap.

Het totale perceel heeft een grootte van ca. 1 ha. Ook wordt overwogen een belendend perceel aan te kopen, waardoor het mogelijk wordt ook het terrein extra aan de noordzijde te ontsluiten en 1440 m2 additioneel te ontwikkelen.

Belangrijk uitgangspunt is dat de ontwikkeling aansluit op het Groenprogramma van de gemeente en waar mogelijk verbeteringen aanbrengt aan de bestaande groenstructuur.

Op bijgaande schetsen zijn de bomen ingetekend die door de gemeente in het Bomenregister zijn vermeld. Het betreft de donkergroene bomen aan de voorzijde van het bestaande gebouw. Ook de bestaande knotwilgen aan de oever van de beek zijn ingetekend.

Het gebouw en het park maken een verwaarloosde indruk. De renovatie van het gebouw zal met respect voor de oorspronkelijke architectonische uitgangspunten uitgevoerd worden. Dat geldt ook voor de groene buitenruimte. De kwaliteit van de huidige houtige gewassen zal onderzocht worden en bomen en struiken zullen zo mogelijk gesnoeid, opgekroond of indien nodig, gerooid worden. Waar mogelijk en relevant zullen nieuwe laanstructuren en gevelgroen in het ontwerp opgenomen worden.

Tot 25 meter van de oever van de beek mag niet gebouwd worden. Hier zal een oeverpark komen waardoor een recreatief wandelpad loopt.

Het park achter de pastorie en de binnentuinen krijgen een formeler karakter. Ook zal er ruimte zijn voor water wat als retentie voor hemelwater kan dienen. Beplanting kan ingezet worden om dit water te zuiveren alvorens het afgevoerd wordt.

toelichting

Het carré kan aansluiten op het zorgprogramma van het naburige zorgcomplex met woonruimte aangepast op een doelgroep met een specifieke zorgvraag. De gerenoveerde pastorie kan de centrale voorzieningen huisvesten aangevuld met enkele wooneenheden voor senioren.

Ook wordt gedacht om op de begane grond van het bestaande gebouw een brasserie te vestigen met een sociale functie voor de bewoners maar ook voor bijvoorbeeld senioren uit het dorp.

De voormalige pastorie blijft het hoofdgebouw. De nieuwbouw zal enigszins lager zijn dan het hoofdgebouw en ook lager dan de omliggende bebouwing.

Hagen geven structuur aan de parkeervakken maar ook aan een afscheiding van de private buitenruimte voor de woningen en het publieke groen.

Over het terrein zal een wandelpad aangelegd worden die het centrum van het dorp verbindt met een mogelijke recreatieve wandelroute langs de beek.

De wooneenheden aan de oever zijn bestemd voor de vrije sector. Vanuit deze wooneenheden is er uitzicht over de beek. Bij deze wooneenheden komen elk 2 parkeerplaatsen, mogelijk als carport.

In Zicht Architectuur Interieur en Landschapsarchitectuur Herbestemming Pastorie Tilburg Schets Ontwerp
In Zicht Architectuur Interieur en Landschapsarchitectuur Herbestemming Pastorie Tilburg Voorgevel
In Zicht Architectuur Interieur en Landschapsarchitectuur Herbestemming Pastorie Tilburg Moergestel Postelstraat
In Zicht Architectuur Interieur en Landschapsarchitectuur Herbestemming Pastorie Tilburg Grond
In Zicht Architectuur Interieur en Landschapsarchitectuur Herbestemming Pastorie Tilburg Steegje